Naše advokátní kancelář se specializuje na případy z občanského a obchodního práva. Profesionální právní poradenství vám rádi poskytneme v oblastech:

Obchodní právo

 • pomoc při založení všech právních forem obchodních společností, nadací i o. p. s.
 • zajištění likvidace společnosti
 • sepis obchodních smluv, jejich posouzení či připomínkování

Sporná právní agenda

 • právní vymáhání pohledávek (uplatněním žaloby u soudu či podáním návrhu rozhodci)
 • převzetí zastupování při žalobách podaných vůči vaší společnosti či osobě

Občanské právo

 • sepis smluv (zejména při koupi a prodeji nemovitostí včetně jejich zastavení)
 • zajištění úschovy kupní ceny (např. prodej nemovitosti formou svěřenské smlouvy)

Konkurzní a insolvenční právo

 • uplatnění pohledávky v konkurzu
 • zastupování zájmů věřitele při konkurzu

Pracovní právo

 • sepis pracovní smlouvy či dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti
 • ukončení pracovního poměru
 • problematika náhrady škody apod.

Mgr. Petr Martinů
advokát

Absolvent Právnické fakulty MU v Brně (1991). Nejprve působil jako komerční právník zapsaný v seznamu Komory komerčních právníků ČR se specializací pro obchodní právo.

Po zániku komory a jejím sloučení s Českou advokátní komorou je od roku 1996 advokátem – zapsán pod evidenčním číslem 7965.

Osvědčení ČAK

Od roku 2000 pracoval rovněž jako správce konkurzní podstaty. V této funkci úspěšně ukončil konkurz více než deseti subjektů.